Projecte d'intervenció socioeducativa: Tast d'oficis

(Aspectes generals, es poden modificar lleugerament en funció del professorat i les empreses disponibles)

Fonamentació del projecte

Un dels pilars fonamentals de l’aplicació de l’ESO és l’atenció a la diversitat i un ensenyament el més personalitzat possible. Aquest principi teòric coincideix plenament amb la realitat educativa que ens trobem diàriament a les nostres aules: cap alumne és igual a un altre. Tots en som conscients d’aquesta realitat, ara bé el problema sorgeix quan hem d’aplicar la teoria sobre els receptors del procés educatiu: els alumnes.

A més dels programes que s’apliquen i estan legislats (Programes de Qualificació Professional Inicial i Programes de Diversificació) per alumnes amb els 16 anys complits o, excepcionalment amb 15 anys, i les adaptacions curriculars per alumnes amb una certa dificultat d’aprenentatge, és necessari arbitrar mesures semblants per alumnes que encara no tenen els 16 anys i no presenten motivació envers el món escolar sinó que desitgen complir els 16 anys per a poder accedir al món laboral.

L’alumnat ha de tenir una edat compresa entre els 14 i els 16 anys i, a més a més, presentar alguns d’aquests trets que defineixen el seu perfil:

 • Baix nivell d’autoestima i autoconcepte.
 • Presentar conductes que posen en perill la convivència al centre.
 • Presentar absentisme injustificat i/o rebuig a la institució escolar.
 • Presentar un retard escolar generalitzat.
 • Tenir algun interès per a una formació més pràctica i funcional vinculada amb el món professional i laboral (es farà esment en que l’alumnat pugui retornar a la formació acadèmica mitjançant un Programa de Qualificació Professional Iniciall).

Els programes d’intervenció socioeducativa (PISE) són una mesura extraordinària destinada a l’alumnat per als quals s’aconsella una escolarització compartida, en alguna part del seu horari lectiu, entre el centre i, en aquest cas, l’ajuntament i/o altres empreses del poble.

Aquest programa ve definit per les Instruccions de la DGOIFP (Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’ESO).

Aprofitant les oportunitats que posen al nostre abast aquestes instruccions i amb la intenció de donar resposta a alguns dels nostres alumnes que ja presenten un perfil amb la problemàtica esmentada abans hem dissenyat el present PISE per al present curs escolar amb la col·laboració imprescindible de l’ajuntament d’Esporles.

 • Coordinació amb l’educador de carrer de l’ajuntament, amb una reunió mínima setmanal per tractar el seguiment de l’alumnat immers al PISE.
 • Coordinació amb les diferents brigades de l’ajuntament per tal de realitzar el “Tast d’oficis”, entre 1 i 2 dies setmanals en funció de l’alumnat.
 • Coordinació amb les diferents persones o empreses que col·laboren amb el projecte (aquesta coordinació es realitzarà normalment mitjançant l’educador de carrer).

Aquest PISE presenta alguns trets diferencials:

 • Hores de formació específica amb empreses privades o activitats vinculades a l’ajuntament.
 • Adaptació de la formació específica en funció de les motivacions de l’alumnat i, per tant, horaris de la formació específica individualitzats.

Aquesta col·laboració ve definida en tres àmbits diferenciats:

 • Coordinació amb l’educador de carrer de l’ajuntament, amb una reunió mínima setmanal per tractar el seguiment de l’alumnat immers al PISE.
 • Coordinació amb les diferents brigades de l’ajuntament per tal de realitzar el “Tast d’oficis”, entre 1 i 2 dies setmanals en funció de l’alumnat.
 • Coordinació amb les diferents persones o empreses que col·laboren amb el projecte (aquesta coordinació es realitzarà normalment mitjançant l’educador de carrer).

Aquest PISE presenta alguns trets diferencials:

 • Hores de formació específica amb empreses privades o activitats vinculades a l’ajuntament.
 • Adaptació de la formació específica en funció de les motivacions de l’alumnat i, per tant, horaris de la formació específica individualitzats.

Desenvolupament del PISE

Finalitat

 • Donar a conèixer diferents sortides professionals directament relacionades amb les tasques que realitza un professional: jardiner, llanterner, electricista, mecànic, perruquer, fuster, ...
 • Experimentar la realitat del món laboral.
 • Ajudar a definir el perfil professional que més pugui interessar a l’alumnat de cara a continuar la seva formació professional (PQPI).
 • Adquirir un mínims hàbits de feina i actituds positives envers la responsabilitat personal i laboral.
 • Establir relacions positives amb els seus companys i el seu entorn.
 • Potenciar l’autoestima de l’alumnat.

Perfil de l'alumnat

 • Requisit imprescindible: edat compresa entre els 14 i 16 anys.
 • Alumnat que presenta absentisme injustificat.
 • Alumnat amb dificultats d’aprenentatge generalitzades.
 • Alumnat amb dificultats d’establir relacions positives amb la resta de la comunitat educativa.
 • Alumnat amb inadaptació escolar i social.
 • Alumnat amb baixa autoestima.

Organització

 • Màxim 6 alumnes (en funció de la capacitat de l’ajuntament).
 • Seguiment de l’alumnat més individualitzat i coordinat entre el tutor del centre i l’educador de carrer.
 • Els professionals que intervindran seran:
  • Per part del centre: Director, cap del departament d’orientació (coordinació del projecte), professora de compensació educativa (AD) i professorat d’àmbit del Departament d’orientació (sociolingüístic, científic i pràctic).
  • Per part de l’ajuntament: l’educador de carrer contractat per l’ajuntament d’Esporles i el personal de les brigades de l’ajuntament.
  • Empreses o activitats dependents de l’ajuntament:: Brigada municipal i escoleta d’infants.
  • Empreses privades de l’entorn: mecànica, jardineria, construcció, ...

Objectius a assolir per l'alumnat

 • Assumir responsablement els seus drets i exercir els seus deures en el respecte als altres (Habilitats socials i laborals).
  • Avaluable per tots els implicats.
 • Practicar la tolerància i la solidaritat entre les persones, exercitar-se en el diàleg i assumir els valors comuns d’una societat participativa democràtica.
  • Avaluable per tots els implicats, especialment pel tutor.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i disciplina com a mitjà de desenvolupament personal.
  • Avaluable per tots els implicats, especialment pels responsables de la formació bàsica.
 • Desenvolupar el sentit del treball en equip.
  • Avaluable per tots els implicats.
 • Desenvolupar actituds de confiança en un mateix, la iniciativa personal.
  • Avaluable pel departament d’orientació i l’educador de carrer.
 • Adquirir uns coneixements bàsics de tècniques de treball, eines i vocabulari de diferents feines de manteniment.
  • Avaluable pel responsables del taller de jardineria, àmbit pràctic i responsables de la brigada.
 • Assolir un nivell mínim en el domini de les matèries instrumentals.
  • Avaluable pels responsables de la formació bàsica.

Programa específic

 • Tutoria: 1 hora
 • Formación bàsica
  • Àmbit sociolingüístic: 3-6 hores.
  • Àmbit tècnico-científic: 2-4 hores.
 • Formació complementària
  • Taller d’orientació laboral: 1 hora
  • Àmbit pràctic: 4 hores
  • Taller d’informàtica: 2 hores
 • Formació específica (FE): 14-19 hores
 • Total: 32 hores
Darrera modificació: dimecres, 9 novembre 2016, 13:00