Reglament d'organització i funcionament (extracte)

ÍNDEX

  1. INTRODUCCIÓ.
  2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
  3. NORMES DE CONVIVÈNCIA.
  1. TÍTOL SEGON: DELS ALUMNES

Capítol primer: drets i deures dels alumnes

Capítol segon: absències d’alumnes

Capítol tercer: procediment per a reclamacions

Capítol quart: l’associació d’alumnes

Capítol cinquè: la junta de delegats

Capítol sisè: faltes i sancions d’alumnes. Procediment sancionador

  1. TÍTOL TERCER: DELS PARES

Capítol primer: drets i deures dels pares

Capítol segon: procediment per a reclamacions

Capítol tercer: L’associació de pares


1. INTRODUCCIÓ

El present Reglament d’Ordre i Funcionament de l’IES Josep Font i Trias d’Esporles, aprovat pel Claustre (28/06/07) i pel Consell Escolar del dia 5 de juliol de 2007, en primera instància i el 7 de març de 2012 en aquesta 4ª revisió, és una eina que pretén regular la vida interna del centre, establint de forma clara i coherent les relacions entre les diferents sectors que formen part de la Comunitat Escolar. A més estructura normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del centre, intentant harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència.

La motivació que ha de presidir el ROF del centre és

1. Proporcionar un marc de referència per al funcionament i per a cadascun dels sectors de la Comunitat Educativa que hi conflueixen.

2. Agilitzar el funcionament intern de l’Institut i facilitar la presa de decisions.

3. Identificar les responsabilitats.

4. Estimular la participació dels membres de la Comunitat Educativa.

5. Unificar la informació i fer-la assequible.

6. Facilitar els processos d’avaluació a nivell institucional.

7. Ésser el marc de referència de la convivència en el nostre centre.

El ROF i la seva aplicació es desenvoluparan tenint sempre presents els principis generals següents:

a) El desenvolupament integral de l’alumne.

b) El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat individual.

c) El dret de tots els membres de la Comunitat Educativa a intervenir en les decisions que els afectin mitjançant els seus representants i seguint les vies establertes a tal efecte.

d) L’orientació dels alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat de la seva pròpia educació.

e) L’establiment de l’ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius educatius.

f) El compliment de les normes inherents al present ROF i l’avaluació de la seva aplicació es farà sempre amb un esperit de comprensió i recerca de solucions.

g) Autoavaluació i proposta de millora de qualsevol document del centre, per tal d’adaptar-lo a l’evolució de la realitat educativa.

h) El respecte als drets i a les llibertats fonamentals dins els principis democràtics de convivència.

i) La normalització de l’ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de l’entorn.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació d’aquest ROF va dirigit als següents membres de la comunitat escolar:

a) Alumnes matriculats al centre.

b) Professors amb funcions al centre qualsevol que sigui la seva situació administrativa o la plaça que ocupin.

c) Pares, mares o tutors legals dels alumnes.

d) PAS: personal administratiu, conserges, personal de neteja i personal del bar.

e) Totes aquelles persones o entitats que, per qualsevol motiu, de manera temporal o permanent, interactuïn amb part de la Comunitat Escolar.

El seu àmbit físic d’aplicació serà:

a) Totes les dependències del centre.

b) Pàrquing del centre

c) Porxo del bar

d) Qualsevol lloc, edifici o institució a on es desplaci la Comunitat Escolar en la seva totalitat o en grups aïllats; sempre que no es contravinguin les normes pròpies d’aquestes institucions.

e) El transport escolar.

3. NORMES DE CONVIVÈNCIA.

3.1 Conèixer els principis generals esmentats en la introducció i en l’àmbit d’aplicació, i les presents normes. L’Equip Directiu s’assegurarà que la comunitat educativa conegui aquests principis mitjançant les reunions de pares, les tutories, l’agenda dels alumnes i el quadern d’acollida del professorat.

3.2 Fer un ús responsable de l’edifici, instal·lacions, mobiliari i material escolar.

3.2.1 Tenir cura de l’edifici, les instal·lacions i el mobiliari del centre.

3.2.2 Mantenir les dependències del centre netes i ordenades.

 

3.2.3 Utilitzar adequadament i tenir cura del material didàctic de les aules i del centre.

 

3.2.4 Tenir cura del material propi i respectar el dels altres membres de la comunitat escolar.

 

 

3.3 Els vehicles s’aparcaran a les zones habilitades a tal efecte a l’exterior del centre i es prohibeix la seva circulació fora de les zones autoritzades.

3.4 Compliment de l’horari del centre.

El nostre centre roman diàriament obert de les 8 a les 15 hores.

Els períodes lectius es distribueixen de la següent manera:

Tots alumnes del centre tenen activitats lectives els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14’05 hores. Els dimarts i els dijous les activitats són de les 8 a les 15 hores.

* Per al curs 2007/2008 els alumnes de segon d’ESO acaben a les 14’05 els dimarts.

Els períodes lectius són de 55 minuts.

Cada mati hi ha dos períodes d’esplai, el primer de les 10’45 a les 11’05 i el segon de les 12’55 a les 13’10.

3.4.1 Les portes del centre es tancaran 5 minuts després d’haver començat l’horari lectiu i es tornaran a obrir 5 minuts abans de l’hora de finalització de les activitats.

3.4.2 Els alumnes i el personal del centre hauran d’ésser puntuals en el compliment del seu horari d’activitats. Els períodes d’esplai són considerats, a tos els efectes, períodes lectius.

3.4.3 Els professors passaran llista en cada període lectiu, anotant al full de registre de l’aula i al seu quadern personal els alumnes absents i els que arribin amb retard. Tant les faltes d’assistència com els retards seran comunicats a les famílies.

3.4.4 Els delegats dels diferents grups s’encarregaran de transportar els fulls de registre a les diferents aules i dipositar-les a la secretaria del centre en acabar les activitats lectives de cada matí, així com de recollir a primera hora i tornar a deixar en acabar la jornada lectiva, la clau de l’aula a consergeria. Si el delegat és absent, s’encarregarà el subdelegat i si aquest tampoc hi és, s’encarregarà un alumne designat pel tutor o tutora.

3.4.5 Els alumnes no poden sortir del centre durant l’horari lectiu si no compten amb la pertinent autorització del seu tutor o algun membre de l’Equip directiu.

3.4.6 Durant els canvis de classe els/les alumnes es quedaran dins l’aula preparant el material per a la propera sessió, només podran sortir aquells alumnes que s’hagin de desplaçar a una altra aula. Si un alumne/a necessita anar al bany, esperarà l’autorització del professor que entra a la següent sessió.

3.5 Respecte de la ingestió d’aliments i begudes:

3.5.1 Es podrà berenar i beure begudes no alcohòliques al bar, al pati, a la Sala de Professors i, excepcionalment, a la planta baixa a l’hora de l’esplai els dies de pluja.

3.5.3 En èpoques molt caloroses, els alumnes podran tenir una botella petita d’aigua a l’aula per si l’han de menester.

3.5.2 S’haurà de parar especial esment en utilitzar les papereres i els contenidors de reciclatge per dipositar els residus resultants.

3.6 La legislació vigent impedeix consumir begudes alcohòliques i fumar dins del recinte escolar.

3.7 L’entrada, la sortida i la circulació d’alumnes, professors i personal no docent a l’interior de les instal·lacions del centre es farà ordenadament i respectant el clima de feina dels altres.

3.8 El centre disposa d’una zona amb l’accés restringit exclusivament al personal docent i no docent. Si un/a alumne/a ha de parlar amb algun professor/a es dirigirà a consergeria per a sol·licitar-ho. En cap cas haurà d’accedir a aquesta zona sense prèvia autorització.

3.9 S’ha de mantenir una higiene personal acurada ( tant a nivell físic com de la roba que es porti ).

3.10 S’han d’utilitzar correctament els banys i vetllar pel seu bon estat d’ús i neteja.

3.11Tots els membres de la comunitat educativa han de col·laborar en l’estalvi de consum energètic i de recursos naturals i en el reciclatge dels materials. ( Llums, calefacció, paper, plàstics,..) .

3.12 Ha d’imperar un clima de respecte entre les persones i la voluntat d’aclarir els conflictes mitjançant el diàleg i l’aplicació de la legalitat.

3.13 Quan es trobi un objecte extraviat es tornarà al seu propietari el més aviat possible, o bé es dipositarà a Consergeria si no se sap a qui pertany. Amb la finalitat de facilitar-ne la devolució, cal posar el nom als objectes, robes i materials que es duguin a l’institut.

3.14 Qualsevol membre de la Comunitat Educativa podrà aportar, mitjançant els mecanismes adients, suggeriments que permetin millorar el funcionament acadèmic, burocràtic, organitzatiu, etc, del centre.( vies d’aportació de suggeriments ).

3.15 Comissió de convivència

3.15.1 En el nostre centre la comissió de convivència està constituïda pel director, el cap d’estudis, l’orientadora que també n’és la coordinadora, un representant dels professors, un representant del PAS, un representant dels pares i un representant dels alumnes.

3.15.2 La comissió de convivència es reunirà cada trimestre.

3.15.3 Els informes, propostes i/o suggeriments s’elevaran als òrgans pertinents per tal que puguin avaluar la informació i, si es troba pertinent, adoptar o posar en funcionament les propostes o suggeriments fets per la comissió.

5.TÍTOL SEGON: DELS ALUMNES

CAPÍTOL PRIMER: DRETS I DEURES DELS ALUMNES

 El deure més important dels alumnes és el d’aprofitar positivament el lloc escolar que la societat posa a la seva disposició. Per això, l’interès per aprendre i l’assistència a classe, és a dir, el deure de l’estudi és la conseqüència del dret fonamental a l’educació.

5.1.1 Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures bàsics.

5.1.2 Els òrgans de govern i de coordinació docent han d’adoptar les mesures necessàries per afavorir la millora permanent del clima escolar i garantir l’exercici efectiu dels drets i deures dels alumnes.

5.1.3 Correspon als professors i a la direcció del centre l’aplicació de mesures de prevenció i resolució positiva de conflictes i la imposició de mesures correctores en matèria de disciplina dels alumnes.

Els drets i deures dels alumnes són els contemplats a la legislació vigent: Decret 121/2010 de 10 de desembre. BOIB nº 187

5.1.4 Tots els alumnes matriculats al centre i que no s’hagin donat de baixa integren la comunitat d’alumnes del centre i per tant estan sotmesos a aquestes normes.

CAPÍTOL SEGON: ABSÈNCIES D’ALUMNES

5.2.1 Les famílies poden consultar les absències dels seus fills/es a través del programa gestib.

5.2.2 Les faltes d’assistència i/o retards seran comunicats l’endemà de produir-se mitjançant un correu electrònic.

5.2.3 Els alumnes hauran de justificar les seves absències al tutor, en un termini de 3 dies des del seu retorn, mitjançant el model corresponent. Si l’absència es pot preveure, s’informarà amb antelació també a través de l’agenda, però es justificarà amb el model corresponent.

Malgrat això, els pares o tutors legals de l’alumne comunicaran i/o justificaran telefònicament al centre de manera immediata l’absència de l’alumne i les causes, sempre que els sigui possible.

5.2.4 Quan un alumne acumuli faltes injustificades es posarà en marxa el procediment establert a les instruccions de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat que regulen les actuacions dels centres educatius quant a la prevenció i intervenció en l’absentisme escolar que es dicten per a cada curs.

5.2.5 Es considera que un alumne arriba amb retard a la classe quan el professor ha iniciat les activitats lectives. En el cas dels retards, es seguirà el següent procediment:

· Quan un/a alumne/a acumuli 3 retards injustificats, el tutor imposarà una amonestació a l’alumne/a per acumulació de retards i n’informarà el Cap d’Estudis ( passant-li la còpia de l’amonestació signada per les famílies).

· Quan hagi acumulat 6 retards injustificats, es repetirà el procediment i, a més a més, el tutor informarà telefònicament els pares d’aquesta segona amonestació.

· Quan l’alumne/a hagi acumulat 9 retards injustificats, el tutor informarà el Cap d’Estudis que imposarà una amonestació a l’alumne tipificada com a greu i citarà directament els pares de l’alumne per tal d’establir unes pautes i un compromís amb ells i el seu fill destinats a acabar amb aquesta situació.

· En cas de que l’alumne/a acumuli 2 sancions greus per retards ( 18 retards injustificats ) se li obrirà un expedient administratiu sancionador que es pot resoldre amb la pèrdua del dret d’avaluació continuada.

5.2.6 En el cas de les àrees que apliquen l’avaluació continuada, quan un alumne acumuli més d’un 30% d’absències perdrà el dret a l’avaluació continuada i s’haurà de presentar a la prova final de juny per tal d’aprovar l’assignatura. En el cas de tractar-se de faltes justificades i/o degudes a circumstàncies personals, familiars, socials, etc, es tendran en compte a l’hora d’establir el mecanisme extraordinari d’avaluació.


CAPÍTOL TERCER: PROCEDIMENT PER A RECLAMACIONS

5.3.1 Qualificacions

5.3.1.1. Qualificacions ordinàries

Quan un/a alumne/a cregui que no s’ha valorat objectiva o adequadament el seu rendiment, d’acord amb els criteris d’avaluació establerts a la programació del departament, ho expressarà:

· en primera instància al professor de la matèria corresponent sol·licitant-li una entrevista per a tractar el tema. Si, una vegada feta l’entrevista amb el professor, considera no resolta la seva reclamació haurà d’acudir

· en segona instància, si considera no resolta la seva queixa, emplenarà un full de queixes o reclamacions (MD030204), i l’entregarà al tutor/a que el passarà al departament que pertoqui. Una vegada tractat al departament, s’elaborarà una resposta per escrit que es lliurarà a l’alumne i que quedarà registrada a les actes del departament.

El procediment ordinari s’acabaria en aquest punt. Si l’alumne no quedés satisfet amb les explicacions rebudes i/o les decisions preses hauria de fer la reclamació lligada a l’avaluació final.

5.3.1.2. Qualificacions finals:

· L’alumne/a podrà sol·licitar a la secretaria del centre un imprès per a reclamacions de qualificacions finals (Model Oficial) i presentar-lo a la mateixa secretaria dins el plaç dels dos dies de reclamacions que la direcció del centre hagi marcat al calendari de final de curs.

· El Cap d’Estudis traslladarà la sol·licitud de revisió al Cap del departament didàctic al qual vagi adreçada la reclamació i també n’assabentarà el tutor de l’alumne. Si la reclamació fa referència a la decisió de titulació, la traslladarà directament al tutor del grup al qual pertany l’alumne/a.

· El primer dia que segueixi al termini fixat per a la presentació de reclamacions, el departament didàctic es reunirà i elaborarà un informe en el qual es tindran en compte els punts que consten a les instruccions dictades per la Conselleria d’Educació per al funcionament dels centres de Secundària de cada curs escolar. Si la reclamació fa referència a la decisió de titulació, serà l’Equip Docent el que es reunirà, convocat pel tutor, i elaborarà un informe on es ratificarà o modificarà en la decisió objecte de la reclamació.

· En qualsevol cas, a l’informe es farà constar que es pot presentar recurs contra aquesta decisió davant el Director General de la DGOIFP . L’equip Directiu remetrà aquesta reclamació a la Conselleria en el plaç màxim de tres dies i la Conselleria disposarà d’un plaç de 15 dies per a resoldre el recurs.

5.3.2 Criteris per a presentar reclamacions:

 

5.3.2.1.Inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels elements que en formen part amb relació amb els objectius o els continguts de l’àrea, l’assignatura o el mòdul sotmès a avaluació.

 

5.3.2.2.Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i qualificació establerts.

 

5.3.2.3.Aplicació incorrecta dels criteris de promoció i titulació.

 

 

 

 

 

5.3.3. Altres reclamacions

 

Si les reclamacions fan referència a altres aspectes de l’activitat docent o d’organització i funcionament del centre se seguirà el següent procediment:

 

5.3.3.1 Emplenar el formulari de queixes i suggeriments (MD030204), bé en el seu format informàtic o de paper , dirigit al Director del centre, que els donarà resposta sempre i quan hi consti el nom de la persona que presenta la queixa o suggeriment.

 

5.3.3.2.Elevar la queixa al Consell Escolar del centre, mitjançant els representants dels pares o dels alumnes en aquest òrgan, que emetrà una resolució entorn d’aquesta.

 

5.3.3.3.Elevar la seva queixa a l’Administració Educativa.

 

 

D’altra banda, els alumnes disposen de la possibilitat de presentar les seves queixes, suggeriments o reclamacions mitjançant els delegats, els representants dels alumnes al Consell Escolar i les associacions d’alumnes .

 

Alguns d’aquests procediments es poden fer mitjançant la pàgina web del centre.

CAPÍTOL QUART: LES ASSOCIACIONS D’ALUMNES

Els alumnes es podran associar creant organitzacions d’acord amb la llei i amb les normes que s’estableixin al present reglament. Al RD 1532/1986, D’11 de juliol, es regula la creació de les associacions d’alumnes i, per tant, queden determinades les funcions d’aquestes, que entre d’altres són:

a) Expressar l’opinió dels alumnes en tot el que afecti la seva situació en el Centre.

b) Col·laborar en la labor educativa del Centre i en les activitats complementàries i extraescolars.

c) Promoure la participació dels alumnes en els òrgans col·legiats del Centre.

d) Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l’acció cooperativa i de treball en equip.

e) Facilitar l’exercici dels drets dels alumnes reconeguts per la legislació vigent i en especial dels drets reconeguts en aquest reglament.

f) Assistir els alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió del Centre.

g) Facilitar la representació dels alumnes en el Consell Escolar i la seva participació en la programació general a través dels corresponents òrgans.

Totes aquestes funcions aniran regulades pels corresponents estatuts, els quals hauran de preveure el mètode de designació de representant de l’associació a la Junta de Delegats.

La Direcció procurarà que es puguin celebrar les reunions de l’associació en el Centre i, per això, la junta directiva d’aquesta ho sol·licitarà a la Direcció amb un mínim de 24 hores d’antelació. La concessió d’aquesta sol·licitud, no podrà anar en perjudici del desenvolupament de les activitats lectives.

Les activitats que l’associació d’alumnes desenvolupi en el Centre hauran de ser comunicades al Consell Escolar a través dels representants dels alumnes, o a través d’un representant de l’associació en cas que el Consell Escolar el requereixi. En tot cas, el Consell Escolar haurà d’aprovar el programa d’activitats que l’associació prevegi efectuar.

El representant de l’associació a la Junta de Delegats la mantindrà informada també de les activitats que aquella desenvolupi.

CAPÍTOL CINQUÈ: LA JUNTA DE DELEGATS

La Junta de Delegats serà l’òrgan col·legiat de representació dels alumnes en el Centre.

Estarà formada per:

a) Tots els delegats de cada grup d’alumnes.

b) Els representants dels alumnes al Consell Escolar.

c) Un representant de l’associació d’alumnes en cas que aquesta estigui constituïda.

Les funcions de la Junta de Delegats són les següents:

a) Informar els representants dels alumnes al Consell Escolar de la problemàtica de cada grup o curs.

b) Ser informats pels representants dels alumnes en el Consell Escolar sobre els temes que s’hi tractin.

c) Ser informat pel representant de l’associació d’alumnes sobre les activitats desenvolupades en el Centre.

d) Elaborar propostes de modificació d’aquest reglament.

e) Informar els estudiants de activitats del Centre i dels aspectes tractats a les reunions de d’aquesta junta.

f) Elaborar propostes de criteris per a la confecció dels horaris de les activitats docents.

g) Elaborar propostes per a la confecció del calendari d’activitats extraescolars.

h) Qualsevol altra en la qual delegui el Consell Escolar.

i)Elevar al Consell Escolar , mitjançant els seus representants, propostes de modificació d’aquest R.O.F.

La Junta de Delegats es reunirà com a mínim una vegada al mes convocada, bé per iniciativa de la direcció del centre o bé per 2/3 dels seus integrants, que elevaran la proposta de convocatòria a la Direcció del centre. A les reunions acudiran, a més dels membres esmentats anteriorment, un representant de l’equip directiu i l’Orientadora del centre.

El delegat de grup és l’alumne elegit pels alumnes integrants d’aquest i que exerceix la funció de representació.

Són funcions dels delegats:

a) Transmetre als professors, al tutor, als representants al Consell Escolar o a la direcció, les iniciatives, propostes o reclamacions que el grup proposi.

b) Informar els alumnes del seu grup de totes les decisions i matèries que hagin tractat en reunions de la Junta de Delegats i de totes les accions inherents al seu càrrec.

c) Elaborar el calendari de responsabilitats de funcionament i de neteja de l’aula del grup.

d) Comunicar al professor o tutor qualsevol desperfecte que s’hagi produït dins l’aula.

e) Col·laborar amb el tutor i els professors de les diferents àrees les activitats del grup: acadèmiques, extraescolars i especialment dates d’exàmens.

f) Convocar el grup per recaptar informació o per decidir sobre temes que l’afectin en hores de tutoria o bé en els moments d’esplai amb el coneixement i l’autorització del tutor, que n’informarà el Cap d’estudis.

g) Convocar la Junta de Delegats per tractar temes que afectin a tot el centre. Aquestes convocatòries hauran d’estar coordinades amb el cap d’estudis i s’hauran de fer amb 24 hores d’antelació.

h) Assistir a les juntes de la primera i segona avaluacions per a informar a l’Equip Docent de les consideracions i reflexions fetes pel grup-classe en les sessions de pre-avaluació del pla d’Acció Tutorial.

i)Requerir l’ajuda del subdelegat en el desenvolupament de les seves funcions.

Els delegats de grup hauran de ser respectats i tindran immunitat en l’exercici del seu càrrec.

Les despeses que a l’àmbit de l’institut ocasionin el desenvolupament de les funcions del càrrec de Delegat, seran compensades per la direcció del centre.

En cas d’absència del delegat de curs el subdelegat n’assumirà les funcions.

Si aquest també falta i el grup ha de tractar un tema amb urgència, el grup podrà triar un representant, per majoria simple, que ostentarà la seva representació sols pel que fa referència al tema tractat.

És funció del subdelegat col·laborar amb el delegat si aquest ho requereix

Procediment d’elecció de delegats:

A principi de curs, en la jornada d’acollida, es procedirà a l’elecció d’un delegat i un subdelegat provisionals. En cas d’haver-hi voluntaris, es votarà els voluntaris que s’hagin presentat. Si no hi ha voluntaris, la votació serà universal per a tot el grup i es nomenaran els dos més votats.

En la primera quinzena d’octubre, quan els alumnes ja es coneixen, es procedirà a l’elecció del delegat i subdelegat definitius d’acord amb el que s’estableix al PAT. El procediment consisteix en informar els alumnes de quines són les funcions, drets i deures dels delegats. Posteriorment s’obre un termini per a presentar candidatures i, finalment, es fa la votació constituint una mesa electoral i aixecant acta de les votacions que són lliurades al Cap d’estudis. Resulten nomenats delegat i subdelegat els candidats que aconsegueixen més vots.

En cas de no haver-hi candidatures la votació és universal per a tot el grup.

Els nomenats signen un document d’acceptació del càrrec que es lliura al Cap d’Estudis.

CAPÍTOL SISÈ: CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA, CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA I MESURES DE CORRECCIÓ:

6.1 – Conductes contràries a les normes de convivència:

Considerades lleus:

6.1.1- Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.

6.1.2- Les conductes que puguin dificultar o impedir als companys l’exercici del dret o el compliment del deure d’estudi.

6.1.3- L’ús indegut d’aparells electrònics.

6.1.4- El fet de copiar o facilitar que altres alumnes copiïn en exàmens, proves o exercicis que hagin de servir per qualificar, o fer servir durant la seva execució materials o aparells no autoritzats.

6.1.5- Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els professors o altre personal del centre, quan aquests no indiquin menyspreu, insult o indisciplina deliberada.

Considerades greus

6.1.6- La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors.

6.1.7- Les actituds , les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o contra altres membres de la comunitat educativa.

6.1.8- El deteriorament de les condicions d’higiene del centre.

6.1.9- La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.

6.1.10- La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb in- dumentària prohibida pels òrgans de govern del centre en l’àmbit de les seves competències.

6.1.11- L’alteració d’escrits de comunicació als pares o representants legals i la modificació de les respostes, així com el fet de no lliurar-los als seus destinataris quan els alumnes siguin menors d’edat.

6.1.12- L’acumulació de 3 conductes contràries a les normes de convivència considerades lleus.

6.2 – Mesures educatives de correcció de les conductes contràries a les normes de convivència.

Mesures de correcció a conductes considerades lleus

El professorat del centre és competent per tal d’aplicar les mesures de correcció lleus

6.2.1- Conversar privadament amb l’alumne.

6.2.2- Reconèixer els fets davant la persona o persones que hagin pogut resultar perjudicades i emanar-los disculpes.

6.2.3- Reunir-se amb l’alumne i amb la seva família.

6.2.4- Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes d conducta correctes.

6.2.5- Retirar durant la jornada escolar aparells electrònics o d’altre tipus que puguin destorbar les activitats escolars.

6.2.6- Amonestar per escrit.

6.2.7- Comparèixer davant el cap d’estudis o el director del centre.

6.2.8- Suspendre el dret de romandre al lloc on es dugui a terme l’activitat el temps que duri la sessió corresponent com a màxim.

6.2.9- Privar del temps d’esplai per un període màxim de cinc dies lectius.

Quan es consideri necessari es poden notificar les mesures preses a l’agenda de l’alumne, al full de derivació a l’aula de guàrdia o al model de full d’amonestació lleu del centre.

Mesures de correcció a conductes considerades greus

El director o, per delegació, el cap d’estudis, són competents per tal d’adoptar les següents mesures:

6.2.10- Negociar acords educatius.*

6.2.11- Assignar un tutor individualitzat i comprometre’s a reunir-s’hi.

6.2.12- Participar dins fora del centre en programes específics d’habilitats socials, resolució de conflictes i desenvolupament personal en general.

6.2.13- Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta dins o fora de l’horari lectiu.( no es pot perllongar més de cinc dies lectius)

6.2.14- Suspendre el dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries per un període màxim de quinze dies lectius, sempre que durant l’horari escolar l’alumne sigui atès dins del centre docent.

6.2.15- Canviar de grup per un període màxim de quinze dies.

El director és competent per tal d’adoptar les següents mesures:

6.2 16- Suspendre el dret d’assistència a algunes classes o a totes per un període màxim de tres dies.( L’alumne ha de romandre al centre fent la tasca recomanada pels professors ).

6.2.17- Suspendre el dret al servei de transport escolar per un període màxim de tres dies lectius.

6.2.18- Suspendre el dret de l’alumne a assistir al centre per un període màxim de tres dies lectius.

Aquestes mesures sempre es comunicaran per escrit a les famílies i se’ls donarà registre de sortida a la secretaria del centre.

6.3 Conductes greument perjudicials per a la convivència

6.3.1- L’agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa.

6.3.2- Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa.

6.3.3- La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc greu de provocar lesions o la participació en aquests.

6.3.4- L’assetjament escolar.

6.3.5- L’assetjament sexista.

6.3.6- Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa.

6.3.7- Les injúries, calúmnies o ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa i a través de qualsevol mitjà.

6.3.8- La difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat educativa.

6.3.9- L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa.

6.3.10- Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

6.3.11- Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns d’altres membres de la comunitat educativa, així com la sostracció d’aquests.

6.3.12- La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.

6.3.13- La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, tant en suport escrit com digital.

6.3.14- El fet de facilitar l’entrada al centre docent de persones no autoritzades.

6.3.15- La reiteració, en un mateix curs escolar, de les conductes contràries a les normes de convivència.

6.3.16- Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació.

6.3.17- Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats del centre.

6.3.18- Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament contra el dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de reunió i de no-discriminació, i el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres persones.

6.3.19- L’acumulació de 3 conductes contraries a les normes de convivència considerades greus.

Les conductes greument perjudicials prescriuen en el termini de tres mesos comptadors a partir de la data en què s’hagin produït, exclosos els períodes no lectius prevists en el calendari escolar de l’any en curs.

6.4 Mesures de correcció de les conductes greument perjudicials per a la convivència.

El director és competent per tal d’adoptar les següents mesures, sens perjudici de les facultats del consell escolar del centre previstes en l’article 127.f de la Llei orgànica 2/2006 i en l’article 57.d de la Llei orgànica 8/1985.

6.4.1- Sempre que sigui possible s’ha d’emprar la mediació i la negociació d’acords com a mesures educatives de correcció.

6.4.2- Quan no sigui possible, es pot adoptar alguna de les mesures següents:

6.4.2.1- Desenvolupament de tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, com la participació en feines de servei a la comunitat.

6.4.2.2- Desenvolupament de tasques acadèmiques.

6.4.2.3- Reparació dels danys causats al material o instal·lacions del centre o a pertinences d’altres membres de la comunitat educativa per un període d’entre 6 i 22 dies lectius.

6.4.2.4- Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries per un període comprès entre 16 dies lectius i 3 mesos. L’alumne ha de ser atès al centre mentre duri la sanció.

6.4.2.5- Canvi de grup.

6.4.2.6- Suspensió del dret d’assistència a algunes o a totes les classes durant un període comprès entre 4 i 22 dies lectius. L’alumne ha de ser atès al centre durant aquest període.

6.4.2.7- Suspensió del dret al servei de transport escolar per un període d’entre 4 i 22 dies lectius.

6.4.2.8- Suspensió del dret d’assistència al centre durant un període comprès entre els 4 i els 22 dies lectius. Durant aquest període l’alumne ha de fer tasques acadèmiques i s’ha d’organitzar el seu seguiment periòdic des del centre.

6.4.2.9- Canvi de centre .

6.5 Procediment sancionador

6.5.1 Conductes contràries a les normes de convivència coniderades lleus.

6.5.1.1- Es pot fer ús de l’agenda de l’alumne per tal de notificar la incidència a la família.

6.5.1.2- Es pot derivar l’alumne a l’aula de guàrdia utilitzant el model de full de derivació que hi ha a les carpetes de l’aula.

6.5.1.3- Es pot fer servir el full d’incidències per amonestar l’alumne per escrit:

* El professor

§ Redactarà l’amonestació

§ La farà signar a l’alumne

§ Pot proposar una mesura correctiva si ho troba adient.

§ L’entregarà al tutor

* El tutor

§ La signarà i li posarà el segell del centre.

§ Decidirà les actuacions a fer:

- Parlar amb l’alumne i/o imposar-li una tasca a fer.

- Telefonar els pares de l’alumne per tal d’informar-los.

- Informar el Cap d’Estudis, proposant-li una sanció o deixar en les seves mans la resta d’actuacions .

* En qualsevol cas, una vegada totalment complimentat el full d’amonestacions ( amb la sanció inclosa ), s’en faran dues fotocòpies:

- L’original i una fotocòpia seran entregats a l’alumne, que haurà de tornar la fotocòpia signada pels seus pares.

- L’altra còpia de l’amonestació la guardarà el Cap d’Estudis pel tutor al seu quadern de tutoria.

- El Cap d’Estudis entregarà la còpia signada pels pares que li hagi retornat l’alumne al tutor, que l’arxivarà.

6.5.2- Conductes contràries a les normes de convivència considerades greus.

Quan un alumne/a realitzi una conducta greu o n’acumuli 3 de lleus, serà sancionat per al direcció del centre amb sancions de diferent naturalesa, que poden arribar fins al tres dies d’expulsió.

Aquestes sancions es notificaran a l’alumne/a mitjançant ofici amb registre de sortida del qual s’en faran tres còpies: una s’arxivarà a la secretaria del centre, l’altra s’entregarà a l’alumne que la retornarà al Cap d’estudis signada pels seus pares. i la tercera s’entregarà al tutor per tal que n’estigui informat i que l’arxivarà a la carpeta de tutoria.

6.5.3- Quan un alumne/a acumuli tres conductes de les considerades greus, o bé realitzi una actuació que es consideri com a greument perjudicial per a la convivència, s’iniciarà el procediment que s’estipula al decret 121/2010, de 10 de desembre ( BOIB núm 187 de 23 de desembre de 2010 ).

6.5.3.1- Mesures provisionals:

En el moment d’iniciar el procediment per aplicar les mesures de correcció a conductes greument perjudicials, el director, per decisió pròpia o a proposta de l’instructor pot adoptar mesures provisionals per assegurar l’eficàcia de la resolució final i per evitar la persistència o l’agreujament de la infracció.

Les mesures provisionals han de consistir en fer tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, canviar temporalment de grup, suspendre el dret d’assistir a determinades classes o activitats, suspendre el dret d’assistir al centre per períodes inferiors a sis dies lectius.

El període que l’alumne hagi estat subjecte a la mesura provisional es considera a compte de la sanció que s’ha de complir.

6.5.3.2- Aplicació de mesures de correcció de conductes greument perjudicials:

6.5.3.2.1- Resolució per conformitat:

- En el termini de cinc dies lectius des que es va tenir coneixement dels fets, el director ha de citar l’alumne i els seus pares o representants legals, per tal d’assabentar-los de les conductes mereixedores de correcció i per oferir-los la possibilitat de resoldre el procediment per conformitat. A la reunió, a més del director, l’alumne i el seu pare/mare o representant legal; hi ha d’assistir el cap d’estudis o el professor que aquest delegui.

- La resolució per conformitat ha de contenir el reconeixement per part de l’alumne dels fets o conductes, la petició de disculpes, si és el cas, el compromís de reparar els danys causats i la voluntat de respectar les normes de convivència del centre. S’han de fer constar també les mesures educatives de correcció acordades.

- Han de signar la resolució per conformitat el director, l’alumne i els seus pares o representants legals i se’ls n’ha de lliurar una còpia.

- Les resolucions per conformitat, un cop lliurement acceptades no poden ser impugnades.

- S’exclou d’aquests procediment la correcció de canvi de centre, que requereix sempre la instrucció del procediment disciplinari.

- En cas de no arribar a un acord, s’ha d’iniciar en quaranta vuit hores el procediment disciplinari.

6.5.3.2.2- Procediment disciplinari:

a) El director nomenarà un/a instructor/a de l’expedient en el termini de sis dies des del coneixement dels fets o en quaranta vuit hores després d’haver fracassat el procediment per acord. L’instructor serà un/a professor/a que, preferentment, no tengui una relació directa amb l’alumne/a objecte de la sanció i informarà l’inspector de l’obertura de l’expedient..

b) El director comunicarà als pares i al Departament d’Inspecció la posada en marxa de l’expedient i el nombrament de l’instructor. Els pares disposaran d’un plaç de 2 dies per a rebutjar el professor instructor en cas de que pensin que la seva actuació pugui no ser imparcial. Així mateix citarà els pares per a entrevistar-se amb el/la professor/a instructor/a de l’expedient.

c) En la notificació han de constar:

- El nom i llinatges de l’alumne expedientat.

- Els fets, breument exposats, que motiven la incoació de l’expedient.

- La data en la qual es van produir els fets.

- El nom del professor instructor

d) El professor instructor practicarà les actuacions que consideri necessàries per tal d’aclarir els fets esdevinguts. En cas d’haver de prendre declaració a persones que puguin aportar dades per esclarir els fets, n’ha d’estendre la diligència corresponent.

e) El termini màxim d’instrucció és de deu dies lectius des de la notificació de l’inici del procediment.

f) Una vegada instruït el procediment, el professor instructor elaborarà una proposta de resolució la qual ha de contenir, si s’aprecia l’existència d’alguna infracció.:

- Els fets o conductes mereixedores de correcció

- Les conductes que perjudiquen greument la convivència al centre

- La valoració de la responsabilitat de l’alumne o alumnes i, si s’escau, les circumstàncies pal·liatives o accentuadores de la seva conducta

- Les mesures educatives de correcció aplicables

- L’especificació de la competència del director per resoldre.

g) L’instructor ha de donar audiència a l’alumne i els seus pares o representants legals per comunicar-los la proposta de resolució i el termini de dos dies lectius per d’al·legar el que estimin oportú. En cas de conformitat i renúncia a l’esmentat termini, s’ha de formalitzar per escrit la resolució per conformitat.

h) Transcorregut el termini d’al·legacions, l’instructor ha d’elevar al director l’expedient complet, que ha d’incloure la proposta de resolució i les al·legacions que s’hagin formulat.

6.5.3.2.3- Resolució del procediment, notificació i recurs:

a) El director, una vegada rebuda la proposta, ha de resoldre i imposar la mesura correctora que correspongui i notificar a l’alumne i els seus pares o representants legals la resolució del procediment en un termini de 30 dies lectius.

b) La resolució ha de contenir:

- Els fets i les conductes mereixedors de correcció.

- Les circumstàncies pal·liatives o accentuadores si n’hi ha.

- Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.

- El contingut de la mesura correctora i la data d’efecte.

- Els recursos que es poden interposar contra la resolució i els terminis per interposar-los.

c) Els pares o representants legals de l’alumne disposen de dos dies lectius des de la notificació de la resolució per a requerir que el Consell Escolar es reuneixi per revisar la resolució adoptada dins dels 5 dies lectius següents a la recepció de la sol·licitud de revisió.

d) El director ha de comunicar al departament d’inspecció educativa la resolució definitiva de l’expedient.

6.6 Comunicació de conductes que puguin ser constitutives de delicte o falta

6.6.1 El director del centre ha de comunicar al Ministeri Fiscal i a la Conselleria d’Educació les conductes que puguin ser constitutives de delicte o falta segons la legislació penal, sense que això suposi paralitzar les mesures correctores aplicables des del centre.

6.6.2 En el cas que, de la instrucció del procediment disciplinari, es dedueixi que el menor d’edat es troba en situació de risc d’exclusió social, el director ha de posar aquesta circumstància en coneixement dels serveis socials municipals i, si s’escau, el Servei de Protecció de Menors del Consell Insular.

TÍTOL TERCER: DELS PARES

CAPÍTOL PRIMER: DRETS I DEURES DELS PARES O TUTORS LEGALS

Pares i mares d’alumnes

6.1. Drets i deures dels pares i mares.

Adquisició i pèrdua de la seva condició.

a) Es considerarà “pare o mare d’alumne” o “ tutor legal” les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill o filla al centre.

b) Es consideraran, a efectes d’eleccions de representants, tant el pare com la mare de cada alumne.

c) En cas d’absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor/a autoritzat/da de l’alumne

d) Es perdrà la condició de “pare o mare d’alumne” o “tutor legal” en els casos següents:

- Pèrdua legal de la pàtria potestat.

- Fi d’escolaritat de l’alumne.

- Baixa de l’alumne al centre per qualsevol motiu.

6.1.1 Drets del pares i mares d’alumnes.

a) Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs, sense cap marginació per creences, raça o religió.

b) Ser atesos pels professors i tutors dels seus fills en els horaris fixats en la Programació General del Centre.

c) Assistir a les reunions de grup convocades pel Centre.

d) Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica del seu fill/a.

e) Pertànyer a l’Associació de Pares i Mares (APIMA) segons els seus reglaments específics.

f) Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.

g) Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de pares/mares.

h) Ser tractat amb respecte per part de la resta de la Comunitat Escolar.

6.1.2 Deures dels pares/mares d’alumnes.

a) Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de Centre i la normativa recollida al ROF.

b) Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats de l’Institut.

c) Desenvolupar en els seus fills actituds favorables envers l’estudi i l’Institut.

d) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o altres òrgans del centre, per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels seus fills.

e) Vigilar la neteja personal i el vestit del seu fill/a.

f) Comunicar al centre si el fill/a pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries.

g) Assolir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus representants.

h) Justificar adequadament, les absències dels seus fills davant el seu tutor de classe.

i) Facilitat al seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat, com també l’equipament preceptiu del centre.

j) És responsabilitat dels pares controlar la recepció de butlletins o notes informatives que es lliuraran durant el curs i al final de cada trimestre. Els butlletins s’han de tornar signats per tal que el tutor tengui constància que han arribat als pares.

6.1.3 Organització dels pares/mares d’alumnes.

a) Els pares/mares d’alumnes podran organitzar-se en Associacions de Pares i Mares d’Alumnes si compleixen les prescripcions legals en vigor.

b) Les APIMA podran tenir com a domicili social el centre docent, prèvia autorització.

c) Les AMPA podran utilitzar les seves instal·lacions escolars per a les seves reunions o activitats, d’acord amb la legislació vigent.

CAPÍTOL SEGON: PROCEDIMENT PER A RECLAMACIONS

El procediment a seguir és el mateix que s’ha descrit al Capítol tercer del Títol segon del present ROF

D’altra banda, el Centre disposa de la possibilitat de realitzar suggeriments, queixes o reclamacions mitjançant els representants dels pares i mares de cada curs (juntes de delegats de pares i mares) i, directament al director, a través de la pàgina web del Centre (iesesporles.org). Aquestes seran respostes a la Junta de delegats o a la persona que les realitzi, sempre i quan s’identifiqui adequadament.

CAPÍTOL TERCER: L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES

Les associacions de pares i mares d’alumnes tenen, entre altres, les següents finalitats:

a) Assistir els pares o tutors en tot el que fa referència a l’educació dels seus fills o tutorants.

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.

c) Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió del centre.

d) Assistir els pares d’alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.

e) Facilitar la representació i la participació dels pares d’alumnes en el Consell Escolar.

La Direcció procurarà que es puguin celebrar les reunions i activitats de l’associació al Centre, que hauran de ser comunicades al Consell Escolar a través dels representants dels pares o a través d’un representant de l’associació en cas que el Consell Escolar el requereixi. En tot cas, el Consell Escolar haurà d’aprovar el programa d’activitats que prevegi desenvolupar l’associació.Darrera modificació: dimecres, 9 novembre 2016, 13:00