TRETS D'IDENTITAT


Fites de l’Institut d’Esporles

 • Oferir a la comunitat educativa un ambient basat en el respecte, la participació i col·laboració entre tots els seus membres (alumnat, professorat, famílies i institucions).
 • Oferir al seu alumnat una formació integral on, a més dels objectius i les competències bàsiques establertes a l’ESO, es puguin desenvolupar les necessitats de formació que la societat requereixi.
 • Aconseguir un alt grau d’èxit escolar que permeti a l’alumnat progressar acadèmica i professionalment.
 • Assegurar el coneixement i acompliment dels drets i deures que afecten als membres de la comunitat educativa.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats afavorint la inclusió de tot l’alumnat, especialment d’aquells que tenen més necessitats educatives, garantint en tot cas l’atenció a la diversitat.
 • Promoure la participació de l’alumnat en l’entorn més proper i, al mateix temps, l’interès per altres llengües i cultures.

Principis que ens marquen la referència

 • Ser coherents entre el que diem i el que fem.
 • Fomentar les actituds de respecte, diàleg i tolerància.
 • Educar en els valors de justícia, solidaritat i igualtat.
 • Promoure la col·laboració i la participació responsable.
 • Valorar l’esforç i l’afany de superació.
 • Revisar contínuament la nostra feina per tal de plantejar-nos anualment objectius de millora.

Prioritzaració d'estratègies

 • Revisar contínuament el procés d’ensenyament aprenentatge.
 • Realitzar el seguiment del nostre alumnat tant a les proves d’avaluació de diagnòstic com als resultats acadèmics de 1r de batxillerat.
 • Organitzar comissions per impulsar activitats transversals (salut, ecologia, solidaritat,...).
 • Potenciar la implicació del professorat en el funcionament del centre i en les activitats organitzades per les comissions.
 • Impulsar la comunicació amb les famílies i facilitar la seva participació.
 • Valorar el grau de satisfacció respecte del funcionament del centre per part del personal docent i no docent, l’alumnat i les famílies.
 • Oferir activitats complementàries que permetin la participació i integració del centre al poble.
Darrera modificació: dilluns, 14 novembre 2016, 15:51